1. 首页 > 诗词

描写元旦的词语

描写元旦的词语

描写元旦的词

恭贺新禧
[gōng hè xīn xǐ]
禧:吉祥幸福。恭敬地祝贺新年幸福吉祥如意。贺年的常用语。
万事如意
[wàn shì rú yì]
如意:符合心意。一切都符合心意,很顺利。
福星高照
[fú xīng gāo zhào]
形容人很幸运,有福气。
喜上眉梢
[xǐ shàng méi shāo]
喜悦的心情从眉眼上表现出来。
欢天喜地
[huān tiān xǐ dì]
形容非常欢喜。
张灯结彩
[zhāng dēng jié cǎi]
张挂彩灯、彩带等,形容场面喜庆、热闹。
喜气洋洋
[xǐ qì yáng yáng]
形容非常欢乐的样子。
吉祥如意
[jí xiáng rú yì]
祥:祥瑞。如意称心。多用祝颂他人美满称心。
财运亨通
[cái yùn hēng tōng]
亨:通达,顺利。发财的运道好,赚钱很顺利。
五谷丰登
[wǔ gǔ fēng dēng]
五谷丰收。泛指粮食丰收。登:庄稼成熟。
一帆风顺
[yī fān fēng shùn]
船挂满帆,顺风行驶。比喻非常顺利,没有阻碍。
龙马精神
[lóng mǎ jīng shén]
唐代李郢《上裴晋公》诗:“四朝忧国鬓如丝,龙马精神海鹤姿。”后用来比喻健旺的精神。
寿比南山
[shòu bǐ nán shān]
寿命像终南山一样长久。用作对老年人的祝颂(多与“福如东海”连用;南山,指终南山,在陕西西安南)。
福如东海
[fú rú dōng hǎi]
祝颂的话。祝 愿一个人的福气像东海那样广大无边。常与“寿比南山”连用。明洪楩《清平山堂话本·花灯轿莲女成 佛记》:“寿比南山,福如东海,佳期。从今后,儿孙昌盛,个个赴丹墀。”
悲欢离合
[bēi huān lí hé]
指人生中经常遇到的悲伤、欢乐、离别、团聚四种境遇。
步步高升
[bù bù gāo shēng]
步步:表示距离很短;高升:往上升。指职位不断上升。
花好月圆
[huā hǎo yuè yuán]
比喻美好圆满的生活。多用作新婚颂辞。
金玉满堂
[jīn yù mǎn táng]
堂:高大的厅堂。金玉财宝满堂。形容财富极多。也形容学识丰富。

描写元旦的四字词语

 1 喜气洋洋
 岁旦
 宋·宋伯仁
 居间无贺客,早起只如常。桃版随人换,梅花隔岁香。
 春风回笑语,云气卜丰穰。柏酒何劳劝,心平寿自长。
 本诗反映诗人知足常乐、悠闲自在的欢度新年情趣。
 2、
 田家元旦
 唐·孟浩然
 昨夜斗回北,今朝岁起东。
 我年已强仕,无禄尚忧农。
 桑野就耕父,荷锄随牧童。
 田家占气候,共说此年丰。
 本诗诗意清新淳朴,大有陶渊明遗风。
 3、
 元旦
 宋·王安石
 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。
 千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。
 本诗寥寥二十八个字,便将新年放爆竹、贴春联、饮美酒这三种特定的浓烈的喜庆气氛写得有声有色,堪称千古绝唱。
 4、
 如梦令.元旦
 毛泽东
 宁化、清流、归化、路隘林深苔滑。
 今日向何方,直指武夷山下。
 山下,山下,风展红旗如画。
 1930年,行军途中毛泽东写下这首词,全词清新自然,充满了乐观昂扬的气概。
 5、刘长卿亦有诗句云:“春衣试稚子,寿酒劝衰翁。”细致入微地描绘了老人儿童各得其好的情景。
 6、朱鹄《早春》诗云:“新历才将半纸开,小庭犹聚爆竿灰。”写出人们燃放爆竹、集庆满庭的欢乐场面。
 7、新年伊始,金鸡报晓,骆宾王咏道:“三条九陌丽城隈,万户千门平旦开。”
 8、人们在元旦的早晨常常会互相祝贺新年,薛逢曾咏道:“相逢但祝新正寿,对举那愁暮景催。”
 章台杨柳坚强不屈 垂柳依依 杨柳垂金 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠
 柳吐绿珠,柳絮似棉,垂柳依依 杨柳依依
 垂柳依依 杨柳垂金 坚强不屈 坚韧不拔 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 花明柳暗 柳暗花遮
 秀颀挺拔 柔韧多姿 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 广袤无垠 寸草不生 青石嶙峋 婀娜多姿 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 海晏河清 河清海晏 河山带砺 垂柳依依 杨柳垂金 远看成山,近看成川 起死回生 有心栽花花不发,无心插柳柳成荫 柳吐绿珠,柳絮似棉,垂柳依依 杨柳垂金 垂柳蓬茸 柳絮似棉 坚强不屈 坚韧不拔 风情万种 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠
 秀颀挺拔 柔韧多姿 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 广袤无垠 寸草不生 青石嶙峋 婀娜多姿 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 海晏河清 河清海晏 河山带砺 垂柳依依 杨柳垂金 远看成山,近看成川 绿树成荫 娇嫩青翠 俊俏挺拔 挺拔苍劲 生机盎然 生机勃勃 傲然挺立 青翠欲滴 树影斑斑
 郁郁葱葱 遮天蔽日 欣欣向荣 枝叶如盖 杨柳依依 花明柳暗 柳暗花遮 章台杨柳婀娜多姿,风情万种

描述元旦的词语

1 喜气洋洋
岁旦
宋·宋伯仁
居间无贺客,早起只如常.桃版随人换,梅花隔岁香.
春风回笑语,云气卜丰穰.柏酒何劳劝,心平寿自长.
本诗反映诗人知足常乐、悠闲自在的欢度新年情趣.
2、
田家元旦
唐·孟浩然
昨夜斗回北,今朝岁起东.
我年已强仕,无禄尚忧农.
桑野就耕父,荷锄随牧童.
田家占气候,共说此年丰.
本诗诗意清新淳朴,大有陶渊明遗风.
3、
元旦
宋·王安石
爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏.
千门万户曈曈日,总把新桃换旧符.
本诗寥寥二十八个字,便将新年放爆竹、贴春联、饮美酒这三种特定的浓烈的喜庆气氛写得有声有色,堪称千古绝唱.
4、
如梦令.元旦
毛泽东
宁化、清流、归化、路隘林深苔滑.
今日向何方,直指武夷山下.
山下,山下,风展红旗如画.
1930年,行军途中毛泽东写下这首词,全词清新自然,充满了乐观昂扬的气概.
5、刘长卿亦有诗句云:“春衣试稚子,寿酒劝衰翁.”细致入微地描绘了老人儿童各得其好的情景.
6、朱鹄《早春》诗云:“新历才将半纸开,小庭犹聚爆竿灰.”写出人们燃放爆竹、集庆满庭的欢乐场面.
7、新年伊始,金鸡报晓,骆宾王咏道:“三条九陌丽城隈,万户千门平旦开.”
8、人们在元旦的早晨常常会互相祝贺新年,薛逢曾咏道:“相逢但祝新正寿,对举那愁暮景催.”
章台杨柳坚强不屈 垂柳依依 杨柳垂金 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠
柳吐绿珠,柳絮似棉,垂柳依依 杨柳依依
垂柳依依 杨柳垂金 坚强不屈 坚韧不拔 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 花明柳暗 柳暗花遮
秀颀挺拔 柔韧多姿 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 广袤无垠 寸草不生 青石嶙峋 婀娜多姿 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 海晏河清 河清海晏 河山带砺 垂柳依依 杨柳垂金 远看成山,近看成川 起死回生 有心栽花花不发,无心插柳柳成荫 柳吐绿珠,柳絮似棉,垂柳依依 杨柳垂金 垂柳蓬茸 柳絮似棉 坚强不屈 坚韧不拔 风情万种 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠
秀颀挺拔 柔韧多姿 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 广袤无垠 寸草不生 青石嶙峋 婀娜多姿 风情万种 垂柳蓬茸 柳絮似棉 柳吐绿珠 海晏河清 河清海晏 河山带砺 垂柳依依 杨柳垂金 远看成山,近看成川 绿树成荫 娇嫩青翠 俊俏挺拔 挺拔苍劲 生机盎然 生机勃勃 傲然挺立 青翠欲滴 树影斑斑
郁郁葱葱 遮天蔽日 欣欣向荣 枝叶如盖 杨柳依依 花明柳暗 柳暗花遮 章台杨柳婀娜多姿,风情万种

关于元旦的诗词

1、《守岁》
 唐·杜甫
 守岁阿戎家,椒盘已颂花。
 盍簪喧枥马,列炬散林鸦。
 四十明朝过,飞腾暮景斜。
 谁能更拘束?烂醉是生涯。
 2、《元旦》
 唐·成文斡
 戴星先捧祝尧觞,镜里堪惊两鬓霜。
 好是灯前偷失笑,屠苏应不得先尝。
 3、《元日》
 宋·王安石
 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。
 千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。
 4、《拜年》
 明·文征明
 不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。
 我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。
 5、《青玉案·元夕》
 宋·辛弃疾
 东风夜放花千树,更吹落、星如雨。
 宝马雕车香满路。
 凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。
 众里寻他千百度,蓦然回首,
 那人却在,灯火阑珊处。
 6、《凤城新年辞》
 清·查慎行
 巧裁幡胜试新罗,画彩描金作闹蛾;
 从此剪刀闲一月,闺中针线岁前多。
 7、《丁卯元日》
 清·钱谦益
 一樽岁酒拜庭除,稚子牵衣慰屏居。
 奉母犹欣餐有肉,占年更喜梦维鱼。
 钩帘欲连新巢燕,涤砚还疏旧着书。
 旋了比邻鸡黍局,并无尘事到吾庐。
 8、《田家元旦》
 唐·孟浩然
 昨夜斗回北,今朝岁起东;
 我年已强仕,无禄尚忧农。
 桑野就耕父,荷锄随牧童;
 田家占气候,共说此年丰。
 9、《元日·玉楼春》
 宋·毛滂
 一年滴尽莲花漏,碧井屠苏沉冻酒。
 晓寒料峭尚欺人,春态苗条先到柳。
 佳人重劝千长寿,柏叶椒花芬翠袖。
 醉乡深处少相知,只与东君偏故旧。
 10、《甲午元旦》
 清·孔尚任
 萧疏白发不盈颠,守岁围炉竟废眠。
 剪烛催干消夜酒,倾囊分遍买春钱。
 11、《元旦试笔(选一)》
 明·陈献章
 天上风云庆会时,庙谟争遗草茅知。
 邻墙旋打娱宾酒,稚子齐歌乐岁诗。
 老去又逢新岁月,春来更有好花枝。
 晚风何处江楼笛,吹到东溟月上时。
 12、《屠苏酒》
 元末明初·瞿佑
 紫俯仙人授宝方,新正先许少年尝。
 八神奉命调金鼎,一气回春满降囊。
 金液夜六千尺井,春风晓入九霞觞。
 便将凤历从头数,日日持杯访醉乡。
 13、《过五原胡儿饮马泉》
 唐·李益
 绿杨着水草如烟,旧是胡儿饮马泉。
 几处吹笳明月夜,何人倚剑白云天。
 从来冻合关山路,今日分流汉使前。
 14、《春雪》
 唐·韩愈
 新年都未有芳华,二月初惊见草芽。
 白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。
 15、《春思》
 唐·皇甫冉
 莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千。
 家住层城邻汉苑,心随明月到胡天。
 机中锦字论长恨,楼上花枝笑独眠。
 为问元戎窦车骑,何时返旆勒燕然。
 16、《新年作》
 唐·刘长卿
 乡心新岁切,天畔独潸然。
 老至居人下,春归在客先。
 岭猿同旦暮,江柳共风烟。
 已似长沙傅,从今又几年。
 17、《戏答元珍》
 宋·欧阳修
 春风疑不到天涯,二月山城未见花。
 残雪压枝犹有桔,冻雷惊笋欲抽芽。
 夜闻归雁生乡思,病入新年感物华。
 曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟。
 18、《湖口送友人》
 唐·李频
 中流欲暮见湘烟,岸苇无穷接楚田。
 去雁远冲云梦雪,离人独上洞庭船。
 风波尽日依山转,星汉通霄向水悬。
 零落梅花过残腊,故园归去又新年。
望采纳,谢谢

本文由经典诗词网发布,不代表经典诗词网立场,转载联系作者并注明出处:www.jdsolar.net/shici/103366.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:暂无

工作日:9:30-18:30,节假日休息